Η ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΣ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

Στρατηγέ μου,

Άρτι επιστρέψας εις την πρωτεύουσαν, αναφέρω:

Η Νήσος Σάμος, φαινομενικά, είναι μια ήσυχος νήσος με πλουσίαν βλάστησιν, μικράς λίμνας και καθαράς ακτάς . Η ζωή δεν είναι πολύ ακριβή, τα ξενοδοχεία σε καλή κατάσταση και εις το εμπορικόν κέντρον βρίσκεις κάθε είδους καταστήματα. Παράγει δε ελαίας και κρασί καλής ποιότητος. Οι κάτοικοι φαίνονται ηθικοί και όλα τα πέη  των γυμνών ανδρικών αγαλμάτων  εις το αρχαιολογικόν μουσείον είναι κομμένα από την ρίζαν.

Φοβούμαι όμως ότι αύτη είναι μια επιφανειακή εικών. Υποπτεύομαι ότι πολλά εξυφαίνονται υπογείως. Εντόπισα μερικά ύποπτα στοιχεία και τα παραθέτω μετά φωτογραφιών διότι ως οι αρχαίοι υμών πρόγονοι έλεγον «μια εικών ισούται με χιλίας λέξεις».

Εις τον Όρμον Μαραθοκάμπου  εντόπισα το πλέον αποτρόπαιον: δείγμα κομμουνιστικού ναυτικού. Ο πατήρ μου λέει ότι το ΕΛΑΝ κάτι τέτοια είχε.

Επί του πλοίου διακρίνονται ευκρινώς το κόκκινον σφυροδρέπανο και η κόκκινη σημαία. Αλλά και πολύ κόκκινο έχει όλη η βάρκα. Το ίδιο υπερβολικό κόκκινο διαπιστώσαμε και σε άλλα πλοιάρια, χωρίς σημαίας, προφανώς κρυπτοκομμουνιστικά.

Μια άλλη προφανής κομμουνιστική  παρουσία είναι το κεντρικότατον  κρεοπωλείον εις την πόλην του Βαθέως. Το όνομα τα λέει όλα.

Το όνομα του εκδοροσφαγέως, Χαράλαμπος (Μπάμπη τον φωνάζουν).

Σε τοπικό μπλογκ εντοπίσαμε (και αναπαράγουμε) φωτογραφίαν  εκδοροσφαγέως τινος, υπαλλήλου  του Κνίτου. Προκαλεί εντύπωσιν  το γεγονός ότι ενώ όλοι οι σφαγείς  ανά την υφήλιον φέρουν στολάς χρώματος λευκού,  ίνα διακρίνονται ευκρινώς τα αίματα των σφαγιασθέντων ζώων, ούτος φέρει κόκκινη. Τυχαίο;

Αλλά δεν είναι μόνο οι κομμουνισταί που φαίνεται ότι αναπτύσσουν έντονον  δράσιν. Έχομεν και τους Παναθηναϊκούς. Προφανώς ορμώμενοι από την φετεινήν απώλειαν τόσον του πρωταθλήματος όσον και του κυπέλλου Ελλάδος κατέβασαν εκ του πλοίου των την ελληνική και ύψωσαν την πειρατικήν σημαίαν!

Ορμητήριόν των πρέπει να έχουν τον λιμένα του Πυθαγορείου διότι εκεί εντοπίσαμε και άλλα παναθηναϊκά πλοιάρια.

Μια και ευρισκόμεθα εις το κεφάλαιον των συμβόλων έχω να προσθέσω ότι  ο δήμος Βαθέως έχει υψώσει εις κεντρικόν σημείον του λιμένος ουχί μίαν αλλά τέσσερις ελληνικάς σημαίας! Δεν αρκούσε μια; Προς τι αυτή η υπερβολή; Τι σημαίνει αυτός ο υπερπατριωτισμός; Μήπως το αντίθετον;

Τας υποψίας μας ενισχύει το γεγονός ότι ο ανδριάντας του επιφανούς Έλληνος πολιτικού Θεμιστοκλή Σοφούλη, ο οποίος  πρωτοστάτησε εις την Ένωσιν της Σάμου μετά της μητρός Ελλάδας έχει ως φόντο το καταρρέον ερείπιον  του ξενοδοχείου  Ξενία. Οποία ύβρις!

Από την άλλη ο Δήμος επιτρέπει  εις την κεντρικήν πλατείαν του Βαθέως να προβάλει εις το κεντρικώτερον  κτίριον, και το οποίον συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα των τουριστών,  και ακριβώς όπισθεν του συμβολικού πέτρινου λέοντος, ο θυρεός της Γερμανίας έμπροσθεν του κτιρίου που στεγάζει το γερμανικόν προξενείον. Είναι τόσον έντονον το απεχθές κίτρινο που επισκιάζει και τα παραπλεύρως ευρισκόμενα γαλανόλευκα γραφεία του εθνικόφρονος κόμματος ΛΑΟΣ.

Η δε παρουσία τόσον πολλών γερμανών τουριστών εις την νήσον μόνον ησυχίαν δεν προκαλεί. Όπου κι αν πήγαμε τους συναντούσαμε. Ακόμη και εις το απομακρυσμένον χωρίων των Δρακαίων. Παρίσταναν δε τους περιπατητάς (ορισμένοι μάλιστα χρησιμοποιούσαν μαγκούρας) την στιγμήν που οι φυσιολογικοί τουρίσται κάθονταν εις τα καταστήματα και κατανάλωναν εδέσματα και οινοπνευματώδη ποτά. Αυτοί, γιατί περπατούν τόσο πολύ;

Εις την θέσιν «Ταβέρνες» φωτογραφίσαμε ηλικιωμένον βοσκόν ενδεδυμένον με στρατιωτικήν ενδυμασίαν, πρώην εκπαιδευτήν αλεξιπτωτιστών, σύμφωνα με δήλωσήν του, να δείχνει τα απρόσιτα όρη εις ύποπτον, ηλικιωμένον άνδρα ομοιάζοντα πολύ εις τον Αντόνιο Ντας Μόρτες. Τι υποδείκνυε; Οχυρές θέσεις;

Εις κεντρικόν σημείον του Καρλοβασίου φωτογραφήσαμε περίεργον  και ταυτοχρόνως ύποπτον μνημείον πεσόντων.  Το περίεργον  εντοπίζεται  εις την μεταμοντέρναν μορφήν του μνημείου και το ύποπτον εις τα αναγραφέντα επ αυτού. Επί δυο πλευρών είναι χαραγμένα ονόματα αξιωματικών και στρατιωτών πλην όμως δεν αναγράφεται πουθενά εις ποίον πόλεμον επολέμησαν: εις τον Πρώτον, εις τον Δεύτερον, εις άλλον τινα; Επίσης δεν αναφέρει υπό ποίων εφονεύθησαν: υπό κομμουνιστών, υπό αναρχικών, υπό αναρχοκομμουνιστών, υπό Τούρκων, υπό Αλβανών, υπό τουρκαλβανών; Ποίον ωφελεί τοιαύτη σύγχυσις;

Εις απόμερον αλλά με μεγάλην επισκεψιμότηταν ναόν, καθώς  ευρίσκεται εις την τουριστκικήν θέσιν Ποτάμι, πλησίον του Καρλοβασίου, υπάρχει περίεργος απεικόνησις του Ιησού ουχί εις εικόνισμα αλλά εις ύφασμα το οποίον εν είδη «μπερντέ» καλύπτει την ιεράν πύλην. Ο δε κακοσχεδιασμένος Χριστός είναι ενδεδυμένος με βασιλικά ρούχα και τιάραν εις την κεφαλήν!  Μήπως είναι κάποιος διεκδικητής του θρόνου της Σάμου;

Γενικώς η Εκκλησία εις την Σάμον πολλά ερωτηματικά μας εγέννησε. Έξω από τας εκκλησίας της νήσου εντοπίσαμε ανηρτημένας δυο σημαίας: την βυζαντινήν και μια άλλην, κόκκινην με λευκόν σταυρόν που ομοιάζει με σημαίαν άλλου κράτους. Με το αρμόζον θρησκευτικόν ύφος ερωτήσαμε ηλικιωμένην κυρίαν για τον συμβολισμόν της εν λόγω σημαίας. Μας απήντησε με μασημένα λόγια ότι δεν ξέρει και ότι εμφανίζεται μόνο κατά τας εορτάς  του Πάσχα.  Άλλο κι αυτό!

Αν τυχόν και η εκκλησία είναι αναμεμιγμένη εις υπόπτους αυτονομιστικάς κινήσεις τότε δεν θα έχει κανείς πλέον που να πιστέψει. Θεέ μου συχώραμε.

Τέλος εις μεζεδοπωλείον της νήσου εντοπίσαμε αργά τη νύχτα να καταναλώνουν μεγάλας προσότητας αλκοόλ και να συζητούν ζωηρώς τον ήδη αναφερθέντα «Αντόνιο Ντας Μόρτες» με άλλον ξένον, όψιν έχοντα διανοουμένου (με χονδρά μυωπικά γυαλιά) και συμπεριφοράν καθοδηγητού (το δείχνει κι η φωτογραφία άλλωστε).

Καταφέραμε και φωτογραφίσαμε, παρά το ημίφως,  και με κίνδυνον να αποκαλυφθούμε, αυτήν την ύποπτον συνάντησην. Η  φωτογραφία μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμος εις το μέλλον.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ

Η μόνη στιγμή ικανοποιήσεως εις την νήσον ήτο όταν αντίκρυσα την κόρην με το υπέροχον σκουλαρίκι! Πως τους διέφυγε;

Advertisements

5 responses to “Η ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟΣ ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ

  1. Για όσους πιθανόν έχουν ερωτήματα για τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο κείμενο να πούμε ο αναφερόμενος ως «Αντόνιο ντας Μόρτες» είναι ο συγγραφέας Τέος Ρόμβος κι ο βραδινός συνομιλητής του ο συγγραφέας αυτού του κειμένου (Νίκος Θεοδοσίου). Η φωτογραφία της Χαράς Πελεκάνου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s